Dotyczy klienta będącego Konsumentem

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Właściciel sklepu internetowego ponosi odpowiedzialność za wady.
2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
3. Reklamację można złożyć osobiście pod adresem Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz lub drogą pocztową.
4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Następnie należy odesłać towar na adres: “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA, Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz.
5. W składanej reklamacji zaleca się:
a) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz
c) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
6. Właściciel Sklepu internetowego rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Właściciela Sklepu Internetowego.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
9. W przypadku złożenia reklamacji osobiście pod adresem Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz, po jej rozpatrzeniu, Właściciel Sklepu internetowego umożliwi Klientowi odbiór towaru lub kwoty pieniężnej wraz z przysługującym zwrotem kosztów.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.