REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 7SNOW.PL

I. Preambuła

Zważywszy na wysoki standard usług oraz dbałość o interesy i zadowolenie naszych Klientów, “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie wprowadził regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem 7snow.pl, który to regulamin obowiązuje od 26 sierpnia 2021 r.

II. Słowniczek

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia pojęć użytych w niniejszym Regulaminie, a mianowicie:

1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem 7snow.pl, którego właścicielem jest “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000004820, REGON: 430001110, NIP: 7120105751.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym działającym pod adresem 7snow.pl;
3. Konsument – osoba fizyczną zawierająca ze Sklepem internetowym czynność prawną w postaci umowy sprzedaży, która jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Właściciel Sklepu internetowego – “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000004820, REGON: 430001110, NIP: 7120105751.
6. Towar – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu internetowego, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
8. Zamówienie – złożone przez Klienta oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
9. Administrator danych – “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000004820, REGON: 430001110, NIP: 7120105751.

III. Wykaz aktów prawnych

Poniżej przedstawiamy wykaz aktów prawnych, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Sklepu internetowego:

1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93) [dalej zwany: k.c.];
2. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);

IV. Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu z Właścicielem Sklepu internetowego w każdy z poniższych sposobów:
a) poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@7snow.pl
b) telefonicznie: tel. +48 81 503 27 77, fax. +48 81 50 32 778
c) przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego
d) pod adresem, w którym “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie prowadzi Sklep stacjonarny, a mianowicie Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz; w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.

V. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
3. Osoby rejestrujące się w Sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora Danych na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy sprzedaży.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie z dostępem do Internetu
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Sklepu internetowego
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

VI. Zamawianie towarów

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową 7snow.pl.
2. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru: wadze, marce, wymiarach, rodzaju tkaniny, rodzaju przeznaczenia oraz cenie.
3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

VII. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji oraz podaniu danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia, oznaczonych jako obowiązkowe.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
5. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.
6. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Do kasy”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.
7. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
8. Po zalogowaniu do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
9. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres lub stacjonarnie do miejsca prowadzenia działalności przez Właściciela sklepu, tj. Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury VAT), należy wybrać sposób płatności.
10. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą, przelew poprzez serwisy: Przelewy24, PayPal, PayU, wpłata na rachunek bankowy Właściciela Sklepu) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.
11. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
12. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis Przelewy24, PayPal, PayU, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
13. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Właściciela Sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24, PayPal lub PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
14. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
15. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
16. Właściciel Sklepu internetowego może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

VIII. Ceny

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

IX. Dostępność zamówionych towarów

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
3. W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie wymiarów i kolorów – wymiary i kolory aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż towary dostępne kolorem. Produktu niedostępnego nie można dodać do koszyka, ale można dodać taki produkt do listy życzeń.

X. Niemożność zrealizowania zamówienia

1. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia.

XI. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Właściciela Sklepu internetowego, w tym za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal lub PayU.
3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku wybrania wysyłki ekspresowej zamówienie jest kompletowane z priorytetem wysokim. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z płatności online (Przelewy24, PayPal lub PayU) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Właściciela Sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
4. Dostarczaniem zamówień zajmują się wybrani przez Właściciela Sklepu internetowego przedsiębiorcy świadczący usługi kurierskie.

XII. Formy płatności za zamówienie

Wyróżnia się następujące formy płatności:
a) za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej,
b) płatności online: przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24, PayU lub PayPal. Cechą tych przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.
c) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Właściciela Sklepu internetowego: “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, Alior Bank nr. konta 50 2490 0005 0000 4520 9033 3861. Klient ma możliwość zrealizowania przelewu tradycyjnego po wybraniu tej opcji spośród metod płatności serwisu przelewy24.
d) Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

XIII. Umowa sprzedaży

1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi internetowemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep internetowy zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty.
3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
4. Sklep internetowy ma 3 dni robocze na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sklep internetowy otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sklep internetowy nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 7snow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
6. Umowa jest zawierana w języku polskim.

XIV. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Właściciel Sklepu internetowego zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

XV. Koszt dostawy

1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
a) w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 13,50 PLN brutto;
b) w przypadku przesyłki kurierem i płatności za pobraniem – 16,00 PLN brutto;
c) w przypadku dostawy do Paczkomatu Inpost – 11,50 PLN brutto;
3. Przy zakupach za minimum 300 zł brutto, dostawa gratis.

XVI. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami.
2. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
3. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

XVII. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wskazani w ustępie 1 weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi złożyć Właścicielowi Sklepu internetowego jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów: pocztą na adres: “ORTIKONA. RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA, Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:sklep@7snow.pl
4. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, który należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy:
„Adresat: “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKA JAWNA, Kozubszczyzna
52a, 21 – 030 Motycz, e-mail: sklep@7snow.pl,fax +48 81 50 32 778

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta (ów)
Adres konsumenta(-ów) lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta (ów)
Podpis konsumenta(-ów) lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta (ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data”

(*) Niepotrzebne skreślić
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Właściciel Sklepu internetowego zwraca Klientowi będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu internetowego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właścicielowi Sklepu internetowego została doręczona decyzja Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Właściciel Sklepu internetowego może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..
9. Rzeczy należy odesłać na adres: “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK” SPÓŁKAJAWNA, Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Właściciela Sklepu internetowego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle rzecz przed upływem terminu 14dni.
10. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
11. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. W przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.

XVIII. Reklamacje

XVIII.1. Dotyczy klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Właściciel sklepu internetowego ponosi odpowiedzialność za wady.
2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
3. Reklamację można złożyć osobiście pod adresem Kozubszczyzna 52a, 21-030 Motycz lub drogą pocztową.
4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Następnie należy odesłać towar na adres: “ORTIKON A.RZYMOWSKI I R.WASILIK “SPÓŁKA JAWNA, Kozubszczyzna 52a, 21 – 030Motycz.
5. W składanej reklamacji zaleca się:
a) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);oraz
c) podanie danych kontaktowych składającego reklamację–ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

6. Właściciel Sklepu internetowego rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o sposobie jej załatwienia.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Właściciela Sklepu Internetowego.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
9. W przypadku złożenia reklamacji osobiście pod adresem Kozubszczyzna 52a, 21 – 030 Motycz, po jej rozpatrzeniu, Właściciel Sklepu internetowego umożliwi Klientowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odbiór towaru lub kwoty pieniężnej wraz z przysługującym zwrotem kosztów.

XVIII.2. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

XIX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Właściciel Sklepu internetowego nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XX. Rezygnacja z zamówienia
1. Klient może zrezygnować z zamówienia.
2. Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”
3. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu internetowego poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

XXI. Postanowienia końcowe
1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu.
2. Klient ma możliwość uzyskania faktury VAT imiennej na żądanie. Właściciel Sklepu internetowego wystawi fakturę VAT imienną nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia faktury VAT imiennej zostało zgłoszone po wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Właściciel Sklepu internetowego nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT imiennej, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru.
4. Właściciel Sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

XXII. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

XXIII. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Właściciela Sklepu internetowego np. o akcjach promocyjnych. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Polityce Prywatności.

XXIV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Właściciel Sklepu internetowego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@7snow.pl.
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XXV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Właścicielem Sklepu internetowego, a Konsumentem jest: Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie dostępny pod adresem: https://www.ihlublin.pl/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XXVI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin w aktualnej wersji opublikowany na stronie internetowej Sklepu obowiązuje od dnia 26.08.2021.